Kategori: OSMANLI TARİHİ DERS NOTLARI

0

Osmanlı’da Bilim Sanat Edebiyat

Bilim ve Kültür • Fatih döneminde ünlü matematik ve astronomi bilgini Ali Kuşçu İstanbul’ a getirilmiştir. • Kanuni Döneminde Piri Reis Kitab-ı Bahriye ile Coğrafya kitabı yazmış ve dünya haritasını çizmiştir. Aynı dönemde Seydi...

0

Osmanlı Devletinde Eğitim

• Osmanlı Devleti çok uluslu bir devlet olduğundan eğitim birliğini sağlayamamıştır. • Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde, temel bilim kurumu medreseydi. Burada hem akli, hem de nakli ilimler okutuluyordu. Nakli ilimler, İslâm dinine ilişkin bilgilerdir....

0

Osmanlı Devletinin Mali Yapısı

• Osmanlı Devleti ilk mali teşkilatlanmasını sınırların genişlemesine paralel olarak I. Murat Döneminde oluşturmuştur. • İlk para Osman Bey Döneminde basılmıştır. • Orhan Bey Döneminde akçe denilen ilk gümüş para basılmıştır. İlk altın para...

0

Osmanlı Devletinde Askeri Teşkilat

• Osmanlı Devletinin sınırlarının genişlemesine paralel olarak düzenli orduya geçildi. • İlk düzenli ordu Orhan Bey döneminde Yaya ve Müsellem adıyla kuruldu. • I. Murat Döneminde Pençik Sistemine geçildi. Yeniçeri Ocağının temelleri atıldı. 1....

0

ATATÜRK’ÜN HAYATI

ATATÜRK’ÜN HAYATI VE KİŞİLİĞİ Mustafa Kemal Atatürk,1881 yılında Selânik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Ali Rıza Efendi Selânik yerlilerindendi. Uzak dedeleri Vidin’den ayrılarak Serez’de yerleşmişler, oradan da Selânik’e gelmişlerdi. A1i Rıza...

3

Osmanlı Devletinde Tımar ve İltizam Sistemi

Osmanlı Devleti önceki İslam devletlerinde değişik isim ve şekillerde görülen bu sistemi Selçuklulardan alarak geliştirmiş ve ”tımar sistemi ” adıyla uygulamıştır.I.Murat zamanında gerçek anlamı ile uygulanan tımar sistemi devletin sınırlarının genişlemesiyle orantılı olarak yaygınlaşmış...

0

14. YY BAŞLARINDA ANADOLU

– 1243 Kösedağı Savaşı’nda Anadolu Selçukluları İlhanlılara yenilmiş ve Anadolu siyasî birliği bozulmuştur. Anadolu’nun değişik yerlerinde bağımsız Türk beylikleri kurulmuştur. – Bizans Bursa’dan Karadeniz’e uzanan bölgeye hakimken, Trabzon’da Trabzon Rum İmp., Anadolu’da ise Cenevizlilere...

0

14. YY BAŞLARINDA BALKANLAR VE BİZANS

– Balkanlarda da Bizans’ın toprakları vardı. Bulgar ve Macar krallıkları, Eflak ve Boğdan Prenslikleri, Sırp ve Rum Despotlukları da vardı. – Bizans zayıflamıştı ve siyasî bölünmüşlük halindeydi. Anadolu’da da Tekfurlar halk eziyordu. • Bu...

10

ORHAN BEY DÖNEMİ 1324 / 1362

– Bursa’yı alarak burayı devlete başkent yaptı. – 1329 Maltepe ( Palekenon ) Savaşı’nda Bizans’ı yendi ve İznik, Gemlik ve İzmit’i fethederek Kocaeli yarımadasını Osmanlı hakimiyetine aldı. – Karasioğulları Osmanlıya bağlandı. • Böylece ilk...