(Anadolu) Türkiye Selçuklu Devleti 1078–1308

242djqq

I. Kılıçaslan Dönemi
Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznikmerkezli kurulan bir beyliktir.
• Çaka Beyliğine son verdi.
• I. Haçlı seferini karşıladı. Saldırı karşısında geri
çekildiğinden dolayı merkezi Konya’ya taşımıştır.

I. Mesut Dönemi
• 1116 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti’nin başına geçti.
• Bir süre Danişmentlilere bağlı olarak hareket etmek zorunda kaldı.
• 1147 tarihinde II. Haçlı seferi başladı. Haçlılar bozguna uğratıldı.
• Sultan I. Mesut 1155 tarihinde vefat etti.
• Not: Anadolu’daki ilk bayındırlık ve kurumlaşma hareketleri bu dönemde başlamıştır.

II. Kılıç Arslan Dönemi
• Mesut’un 1155 tarihinde ölümü üzerine oğlu II. Kılıç Arslan başa geçti.
• 1176 tarihinde Miryakefalon’da Bizanslılar bozguna uğratıldı.
• Türkler savunmadan taarruza geçti.
• Avrupa, Anadolu için “Türklerin egemenliği altındaki ülke” deyimi kullandı.
• Miryakefalon’dan sonra Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi kesinleşti.
• 1178 tarihinde Danişmentliler Beyliği’ne son verildi.
• Ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmıştır. Bu da merkezi otoriteyi zayıflatmıştır.
• II. Kılıç Arslan, 1192 yılında öldü. Selçuklu tahtına Gıyaseddin Keyhüsrev geçti.

I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi
• Süleyman Şah’ın 1204 yılında ölümü üzerine tahta Gıyaseddin Keyhüsrev yeniden geçti.
• Karadeniz seferi sonunda Trabzon Rum Devleti’ni yendi.
• Akdeniz seferi sonunda Antalya’yı aldı.
• Anadolu Selçukluları ilk kez Akdeniz’e indi.
• Antalya ithalat ve ihracat yapılan yer haline geldi. Ticareti geliştirmek amacıyla Venedik’le ilk defa ticaret anlaşması yaptı.
• Gıyaseddin Keyhüsrev 1211 tarihinde öldü.

I. İzzeddin Keykavus Dönemi
• Gıyaseddin Keyhüsrev’in 1211 yılında ölmesi üzerine tahta geçti.
• Trabzon Rum İmparatorluğu’nu yenerek Sinop’u fethetti.
• Böylece Anadolu Selçukluları ilk defa Karadeniz’e ulaştı.
• Kıbrıs Krallığı ve Venedik Cumhuriyeti ile ticaret antlaşmaları imzaladı.
• I. İzzettin Keykavus 1220 yılında öldü.

Alaaddin Keykubat Dönemi
• İzzettin Keykavus’un 1220 yılında ölümü üzerine tahta geçti.
• Kırım’a bir donanma göndererek Kırım’ın Suğdak Limanı’nı fethetti.
• Not: Anadolu Selçuklu Devleti böylece ilk deniz aşırı sefer yapmış oldu. Karadeniz ticareti tam güvenliğe kavuştu.
• 1228’de Mengücek Beyliğine son verdi.
1230 tarihinde Yassı Çimen Savaşı’nda Harzemşahlar’ı mağlup etti. Anadolu’yu Moğol istilasına açık hale getirdi. Bunun nedeni Harezmşahların Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında tampon bölge olmasıdır. Bu tampon bölge ortadan kalkınca Anadolu Moğollarla komşu oldu.
• I. Alâeddin Keykubat 1237 yılında bir ziyafet esnasında zehirlenerek öldü.

Yıkılış Dönemi
• Alâeddin Keykubat’ın ölümü üzerine oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta geçti.
Asya’da başlayan Moğol istilası birçok Türkmen boyunun Anadolu’ya göç etmesine neden oldu.
• Baba İshak, 1240 tarihinde devlete karşı ayaklandı. (Şii içerikli)
• 1242 yılında Moğollar, Anadolu’ya girdi.
• 1243 yılında Kösedağ Savaşı’nda Selçuklular yenildi.
• II. Gıyaseddin’in ölümü üzerine Rükneddin Kılıç Aslan tahta geçti.
• Memlük hükümdarı Baybars Anadolu’yu Moğol baskısından kurtarmak için Anadolu’ya gelerek Moğolları yenilgiye uğrattı.

1243 Kösedağ Savaşının Sonuçları
• Türkiye Selçuklu Devleti Moğollara bağlı bir devlet haline geldi.
• Selçuklu hâkimiyetinin zayıflamasıyla Türk boyları bulundukları bölgede bağımsızlıklarını ilan etti.
• Anadolu siyasi birliği bozuldu. II. Beylikler dönemi başladı.
• Moğol baskısı Anadolu’daki Türk nüfusunun artmasına sebep olmuştur.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.