Fenike Alfabesi

330bpyt

Fenike alfabesi tahminen İÖ 1050 yılında ortaya çıkmış, Fenike dilini yazmak için kullanılmıştır. Günümüzde birçok modern alfabesnin Fenike alfabesinden doğduğu sanılır. Arap alfabesi, Latin alfabesi, Yunan alfabesi ve (Yunan alfabesi üzerinden) Kiril alfabesi gibi. Bugün fenike alfabesi ile ilgili arkeolojik kalıntılar,   Mısır ve Lübnan’ın tarihî bölgelerinde bulunabilir.

Fenike alfabesi 20 sessiz ve 2 sesli harften oluşur. Günümüz Arap alfabesi gibi iki ünlü sesin cümlede bulunma durumuna göre farklı sesletilirler. Arap alfabesi’nin elif ve ayını gibi, bu dildede aynı sese sahip iki ünlü harf bulunur.

Elif
ʼ
א

Αα
Aa
Аа

Bet
b
ב

Ββ
Bb
Бб, Вв

gimel
g
ג

Γγ
Cc, Gg
Гг

Dalet
d
ד

Δδ
Dd
Дд

He
h
ה

Εε
Ee
Ее, Єє

vav
w
ו

(Ϝϝ), Υυ
Ff, Uu, Vv, Ww, Yy
Уу

zayin
z
ז

Ζζ
Zz
Зз

Het

ח

Ηη
Hh
Ии

Tet

ט

Θθ

Фф

Yud
y
י

Ιι
Ii, Jj
Іі

kaph
k
כ

Κκ
Kk
Кк

Lamed
l
ל

Λλ
Ll
Лл

Mem
m
מ

Μμ
Mm
Мм

Nun
n
נ

Νν
Nn
Нн

Sameħ
s
ס
س
Ξξ, Χχ
Xx
Хх

Ayın
ʿ
ע

Οο
Oo
Оо

Pe
p
פ

Ππ
Pp
Пп

Tsade
papyrus plant

צ

Ϡϡ

Цц, Чч

Qaf
q
ק

Ϙϙ
Qq

Reş
r
ר

Ρρ
Rr
Рр

Şin
š
ש
ش
Σσ
Ss
Сс, Шш

Taw
t
ת

Ττ
Tt
Тт

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.