OSMANLI TOPLUM YAPISI

iymp8k

Osmanlı Toplumunun Etnik Yapısı

Osmanlı Devleti kurulduğunda halkının tamamı Türktü. Sonraki dönemde toprak genişlemesi sonucu bir çokulus (Yunan, Bulgar, Sırp, Arnavut, Macar, Hırvat, Sloven, Romen, Arap, Macar…) Osmanlı yönetimine girdi. Osmanlı Devleti çok uluslu bir imparatorluğa dönüştü.

NOT: Bu çok uluslu yapının çatırdayarak, Osmanlı Devletinin parçalanmasına neden olan en önemli dış gelişme Fransız ihtilalidir.Osmanlı Toplumunun Dini Yapısı- Osmanlı Devletinde yönetime katılmayan, geçimini tarım ve sanayi alanında üretim yapmak ve ticaretle uğraşmak yoluyla sağlayan ve devlete vergi veren halka Reaya deniliyordu. Reaya çeşitli din,dil ve ırklara mensup topluluklardan oluşuyordu.- Osmanlı Devletinde Millet kavramı günümüzdeki anlamından farklıydı. Aynı din ve mezhepten gelen topluluklar bir “millet” sayılıyordu.

Buna göre Müslümanlardan başka 3 temel millet daha vardı: Ortodokslar, Ermeniler ve Yahudiler.

Yerleşim Durumuna Göre Osmanlı Toplumu:

Şehirde Yaşayanlar: Osmanlı Devletinde şehirlerde yaşayan halkı mesleklerine göre 4 grupta inceleyebiliriz:

  1. Askeriler (Umera)
  2. Tacirler(Tüccar)
  3. Esnaf ve zanaatkarlar
  4. Diğer gruplar

Ahilik Teşkilatı: Anadolu’da 13. yüzyılda yayılmış olan esnaf, zanaatkâr ve işçileri toplayan teşkilattır. Anadolu Selçuklu Devletinin sosyal düzeninin sağlanmasında ve Osmanlı devletini kuruluşunda etkili olan ahîlik teşkilatı dinî, ahlakî, sosyal ve ekonomik bir nitelik taşıyordu.- Ahîlikte her mesleğin bir pîri ve pîr çevresinde toplanan meslek sahipleri vardı. Bu meslek sahiplerinin güven, doğruluk, tövbe ve hidayet gibi kurallara uyma zorunluluğu vardı.

Lonca Teşkilatı:– Osmanlı toplumunda esnaflar LONCA adı verilen teşkilatlara sahiptiler. Her esnaf muhakkak bir loncaya kayıtlı olur, loncasının koruması ve denetimi altında bulunurdu.Bugünkü tabipler odası, mimarlar odası, şoförler cemiyeti gibi… Dükkan açma hakkına GEDİK denilirdi. Gedik’e sahip olmak için çıraklık, kalfalık yapıp, ustalık belgesini almak gerekirdi.

Loncaların başlıca görevleri şunlardı:

  1. Üye sayısını, üretilen malların kalitesini,fiyatını belirlemek.
  2. Esnaf arasındaki haksız rekabeti önlemek
  3. Esnaf ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek
  4. Üyelerine kredi vermek.

Diğer Gruplar: Osmanlı şehirlerinde Askerîler, tacîrler ve esnaflardan başka meslek ve toplum grupları da vardı. Bunların başlıcalar; yabancı tüccarlar, seyyahlar, yabancı ülke temsilcileri, köyden kente göç etmiş işsizler, seyyar satıcılar dır).

Köylerde Yaşayanlar:

Köylerde yaşayanları şöyle gruplayabiliriz:

1. Çiftçiler: Bunlar dirlik sahiplerinden veya devletten aldıkları 50.150 dönüm arasında ÇİFTLİK denilen toprakları işlerlerdi. Ürün vergisi olarak “Öşür” veya “haraç” vergisini öder, toprak vergisi olarak da ÇİFT RESMİ’Nİ verirlerdi.Üç yıl toprağını ekmeyen veya terk eden çiftçinin toprağı başkasına verilirdi. Bu takdirde bu kişiden ÇİFTBOZAN AKÇESİ adıyla bir vergi alınırdı.

2. Tımar Beyleri: Köylerde yaşayan beyler, çiftçinin denetimini yapar, güvenliği sağlarlardı.3. Muaflar: Köylüler arasında hiç vergi vermeyen veya çok az verenlere ” MUAF ” denirdi. Derbentçiler, emekli sipahiler, kalelerde görev yapanlar, din görevlileri, ilim adamları muaflar içinde yer alıyordu.) Göçebeler (Konargöçerler): Türk oymaklarının başındakilere BEY, Arap aşiretlerinin başındakilere ŞEYH adı veriliyordu. Bunların devletle ilgili işlerini KETHÜDA denilen yardımcıları yürütürdü. Hayvancılıkla uğraşan konargöçerler, devlete hayvan veya sürü başına AĞIL RESMÎ denilen bir vergi öderdi.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.