Hititler ( Etiler )

M.Ö. 2000 yılında Kızılırmak çevresine yerleştiler.İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletler krallıkla yönetilmekteydi. Kralların geniş yetkileri vardı.Hititlerde kral başrahip olarak ayinleri yönetir, başyargıç olarak adaleti uygular, başkomutan olarak orduyu komuta ederdi. Hititlerde Tavananna denilen kraliçe’de...

Tarih Öncesi Devirler

Taş Devri üç devreye ayrılır: a-Kabataş :Araç gereç yapımı yoktur. İnsanlar toplayıcılıkla geçinmektedir. En ilkel ve en uzun dönemdir. b-Yontmataş:  Ağaç-gereç yapımı  başlamıştır.  Avcılık başlamış, insanlar mağaralara çekilmiş- lerdir.  Mağara  duvarlarındaki resimlere  ilk  defa ...

Türklerin Kullandığı Takvim Çeşitleri

1-12 Hayvanlı Takvim : Güneş yılı esaslıdır. Her yıla bir hayvan ismi verilir. 12 aydan oluşur. 2- Hicri Takvim : Ay yılı esaslıdır. İlk kez Hz. Ömer zamanın da kullanılmaya başlanmıştır. Hicret başlangıçlıdır. 3-...

Tarih Bilimin Özellikleri

Tarihin Özellikleri : 1- Geçmiş olayları inceler. 2- Belgelere dayanmalı ve objektif olunmalıdır. 3- Yer ve zaman belirtilmelidir. 4- Sebep sonuç ilişkisi olmalıdır. 5- İnsanlar tarafından meydana getirilirler. 6-Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Deney ve gözlem...

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi 1936

• 1935’te İtalya’nın, Milletler Cemiyeti üyesi Habeşistan’ı işgal etmesi ve buna Milletler Cemiyetinin sessiz kalması sonucunda Akdeniz’de güvenlik tartışmaları başlamıştır. • Ayrıca İtalyan Faşist lider Benito Musolini ‘’İtalya’nın çıkarları Akdeniz ve Ortadoğu’dadır‘’ açıklaması bölge...

Balkan Antantı Paktı (Antlaşması) 9 Şubat 1934

• Birinci Dünya Savaşı galip devletleri Versailles, Saint Germain, Triyanon, Nevilley Antlaşmaları ile sağlanan durumun korunmasına çalışarak anti revizyonist (değişimci) grubu meydana getirmişlerdi. • Buna karşılık Almanya ve Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletlerinden olmasına...

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üye Olması 1932

• Milletler Cemiyeti ABD Başkanı tarafından Wilson prensiplerinde gündem edilmiş, 1920’de ise fiilen kurulmuştur. Ancak İngiltere ve ABD güdümünde kalmıştır. Musul sorununda taraflı davranmıştır. • Ancak Dünya barışına katkı sağlamak isteyen Türkiye uluslar arası...

Yabancı Okullar Sorunu 1926

• Lozan Antlaşmasında Yabancı Okullarda Türkçe tarih ve Coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi kararlaştırılmıştı. • 1926 Maarif teşkilatıyla ilgili kanunun çıkmasıyla birlikte yabancı okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi...

Nüfus Mübadelesi (Etabli Sorunu) 1923-1930

• Lozan Antlaşmasında Türkiye ve Yunanistan Rum ve Türk nüfusunun yer değiştirmesi hususunda karar varmıştı. Batı Trakya Türkleri ve İstanbul’da bulunan Rumlar hariç Türk ve Rum nüfus yer değiştirecekti. • Yunanistan, İstanbul’da çok sayıda...